Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Elektroprofessional

De zelfstandig ondernemer J.S. Man in ’t Veld, handelend onder de handelsnaam: Elektroprofessional, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 1 januari 2013 onder nummer 56800428. Deze algemene voorwaarden zijn bij Elektroprofessional op te vragen dan wel te downloaden op www. Elektroprofessional.com.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verbintenissen, tussen Elektroprofessional, en u de Wederpartij, waarop Elektroprofessional deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, die voortvloeien uit de aanbiedingen, offertes, regie-opdrachten, onderhoudscontracten, overeenkomsten en de website waarin deze voorwaarden zijn opgenomen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Elektroprofessional, voor de uitvoering waarvan door Elektroprofessional derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Elektroprofessional.
1.4 Elektroprofessional zal uw opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden verklaard, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Elektroprofessional en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Elektroprofessional niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elektroprofessional in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen, onderhoudscontract en regie-opdrachten

2.1 Alle offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en/of regie-opdrachten van Elektroprofessional zijn 4 weken geldig tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld of tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht vervalt, indien één of meerdere producten, waarop de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en regie-opdracht betrekking heeft, in de tussentijd niet meer leverbaar/beschikbaar is.
2.2 Alle offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en/of regie-opdrachten zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van het werk onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren van Elektroprofessional.
2.3 Elektroprofessional kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen vervoerskosten, materiaalkosten, afvoerkosten en parkeergelden, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Elektroprofessional daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elektroprofessional anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Elektroprofessional niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Elektroprofessional of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven zijn eigendom en mogen niet aan derden beschikbaar gesteld of getoond worden, met het doel een vergelijkbaar aanbod te krijgen of voor andere doeleinden als deze uit het oogmerk van Elektroprofessional bedoeld waren.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Elektroprofessional, hetzij de getekende offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht ontvangt, hetzij door aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.
3.2 Elektroprofessional kan niet aan een in de offerte, aanbieding en/of regie-opdracht vermelde startdatum gehouden worden, indien hij niet in het bezit is van alle noodzakelijke gegevens en als hij de overeengekomen aanbetaling niet heeft ontvangen.
3.3 Indien Elektroprofessional in de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht een termijn heeft gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden is deze alleen van toepassing als de Wederpartij tijdig en binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft verklaard met de offerte, aanbieding, onderhoudscontract of regie-opdracht akkoord te gaan.

Artikel 4 Verplichtingen

4.1 Elektroprofessional zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Elektroprofessional is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid met een verzekerde som van minimaal € 453.042,- per gebeurtenis. Hierbij geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
4.3 Elektroprofessional dient op schriftelijk verzoek van de Wederpartij aantoonbaar te maken dat hij bovengenoemde verzekering heeft afgesloten.

Artikel 5 Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij is verplicht de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van Elektroprofessional en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
5.2 De Wederpartij is verplicht water en energie, in overeenstemming met de overeenkomst, tijdig en kosteloos beschikbaar te stellen aan Elektroprofessional.
5.3 De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden te verrichten werkzaamheden en of leveringen welke niet door Elektroprofessional worden verricht tijdig dienen te worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van Elektroprofessional niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat, dient de Wederpartij Elektroprofessional hiervan direct op de hoogte te brengen. Indien deze vertraging volledig te wijten is aan de Wederpartij, dan is Elektroprofessional gerechtigd de hiermee samenhangende extra kosten en/of wachtdagen/wachturen bij de Wederpartij in rekening te brengen.
5.4 De Wederpartij draagt het risico voor schade aan, verlies en diefstal van materialen en gereedschappen die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien dit hem kan worden toegerekend.
5.5 De Wederpartij draagt het risico voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van hem afkomstig zijn. Dit geldt tevens voor fouten en gebreken in de door hem verstrekte informatie, gegevens, tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 6 Meerwerk

6.1 Onder meerwerk vallen alle werkzaamheden (uren en materialen) die door Elektroprofessional in overleg met de Wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst, door Elektroprofessional tot uitvoering worden/zijn gebracht en welke niet in de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht zijn opgenomen.
6.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt op basis van naculculatie en wordt separaat gefactureerd/op de factuur vermeld.
6.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de Wederpartij op de verrekening daarvan onverlet.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Elektroprofessional heeft geen enkele verplichting jegens de Wederpartij, indien Elektroprofessional in de uitvoering hiervan in gebreke blijft als gevolg van omstandigheden die niet te wijten is aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In geval van overmacht is Elektroprofessional bevoegd, zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor maximaal 6 maanden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd is.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elektroprofessional geen invloed kan uitoefenen, echter waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Indien Elektroprofessional op het moment van het intreden van overmacht zijn verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is de Wederpartij verplicht de factuur gemaakt overeenkomstig de reeds uitgevoerde werkzaamheden te voldoen.

Artikel 8 Betaling

8.1 De facturatie vindt plaats volgens het 1/3, 2/3, 3/3 principe; 1/3 bij aanvang van de werkzaamheden, 2/3 halverwege de werkzaamheden, 3/3 na akkoord bij oplevering van de werkzaamheden, en indien anders overeengekomen, vastgelegd in de offerte, aanbieding, onderhoudscontract of regie-opdracht.
8.2 Wederpartij dient een aanbetaling van 1/3 van de hoofdsom dan wel een op de factuur
afgesproken bedrag te storten op onze rekening voor de dag van aanvang van de werkzaamheden.
8.3 Voor alle overige facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, en indien anders overeengekomen, vastgelegd in de offerte, aanbieding, onderhoudscontract of regie-opdracht.
8.4 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Elektroprofessional verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8.6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle noodzakelijk te maken kosten, ter verkrijging van het volledig verschuldigde bedrag voor rekening van de Wederpartij. Onder noodzakelijk te maken kosten wordt verstaan, binnen- en buitengerechtelijke kosten, gederfde rente inkomsten, administratie- en incassokosten.

Artikel 9 Garanties

9.1 De door Elektroprofessional geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.
9.2 Garantie strekt zich niet uit tot gebreken ontstaan na overname door derden of gebreken ontstaan door onvoldoende onderhoud van de Wederpartij of gebreken ontstaan als gevolg van door de Wederpartij aangebrachte veranderingen.
9.3 De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering/uitvoering. 9.4 Indien een gebrek door de Wederpartij wordt gemeld na deze periode van 12 maanden, heeft de Wederpartij geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
9.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig schriftelijk is gereclameerd, dan zal Elektroprofessional de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn ter keuze van Elektroprofessional vervangen of herstellen, dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan de Wederpartij.
9.6 Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen alle daardoor ontstane/gedane kosten aan de zijde van Elektroprofessional voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Elektroprofessional aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden geregeld is. Is de schade te wijten aan opzet of grove schuld van de Wederpartij of zijn/haar leidinggevende/ondergeschikten dan is Elektroprofessional op geen enkele wijze aansprakelijk.
10.2 Elektroprofessional is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan daardat Elektroprofessional uitgegaan is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/(technische) tekeningen.
10.3 Elektroprofessional is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elektroprofessional aan de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht te laten beantwoorden voor zover deze aan Elektroprofessional kan worden toegerekend, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade mits de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Elektroprofessional is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
10.5 Indien Elektroprofessional aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze beperkt tot een maximum de factuurwaarde van de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht, althans tot dat gedeelte van de offerte, aanbieding, onderhoudscontract en/of regie-opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.6 De aansprakelijkheid van Elektroprofessional is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Elektroprofessional voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Elektroprofessional toerekenbaar is. Indien Elektroprofessional uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Elektroprofessional zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Elektroprofessional, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Elektroprofessional en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Elektroprofessional partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Elektroprofessional is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin behoud Elektroprofessional het voorrecht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter voor geschilbeslechting.
12.3 Partijen zullen pas een eerste beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.4 Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Elektroprofessional aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter in zijn woonplaats.

Artikel 13 Website

13.1 De Internetsite van Elektroprofessional, kan links bevatten naar andere Internetsites. Elektroprofessional heeft geen zeggenschap over dergelijke Internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die Internetsites.
13.2 Elektroprofessional is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door derden uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder, tengevolge van het gebruik van of bezoek aan de in artikel 13.1 bedoelde Internetsites.

Artikel 14 Inwerkingtreding

14.1 Bovengemelde algemene voorwaarden van Elektroprofessional treden in werking op 18 februari 2013 en bij Elektroprofessional op te vragen dan wel te downloaden op
www. Elektroprofessional.com.